top of page
achter2.jpg

Hieronder lekker veel kleine lettertjes voor de liefhebber


Reglement voor deelnemers en standhouders  
 
Organisatie: Stichting Vrijstaat de Stellingen, gevestigd aan de
Ds. Veenweg 12, 8456 HR De Knipe  
 
Artikel 1. Algemeen  
1 Dit reglement is van toepassing op het Stellingen Festival dat zal plaatsvinden op 14 en 15 september 2019 aan de Boerestreek te Appelscha. Dit reglement is van toepassing op de standhouders en deelnemers, die een contract hebben gesloten met de organisator. Personen die namens de standhouders tijdens deze dagen werkzaamheden uitvoeren dienen zich ook aan dit reglement te houden. De standhouders en deelnemers zijn verplicht de door de organisatie opgegeven aanwijzingen tijdens het Stellingen Festival op te volgen.  
 
2 De als organisator genoemde in dit reglement is: Stichting Vrijstaat de Stellingen gevestigd te Donkerbroek, daarbij is tevens in begrepen de medewerkers die namens de Vrijstaat de Stellingen werkzaamheden verrichten.  
 
3 Standhouders en deelnemers dienen zich aan de brandweerbepalingen te houden m.b.t. het gebruik van open vuren.  
 
4 Op vrijdag is vanaf 10.00 uur de inrichting van kampementen en stands mogelijk. Het is niet toegestaan te beginnen met het uitruimen van de stands en het afbreken van het kampement voor zondag 17.00 uur. 
 
5 De standhouders zorgen zelf voor aankleding van hun stand (kraam).  
 
6 De organisator wijst de stands (kraam) toe rekening houdend met de wensen van de standhouders. De organisatie kan wanneer noodzakelijk te allen tijde hier verandering in aanbrengen.  
 
7 Het staat de organisator vrij wegens overmacht de tijden van het Stellingen Festival te wijzigen. De standhouders en deelnemers kunnen hier geen aanspraak in welke vorm dan ook maken.  
 
8 De standhouder verplicht zich uitsluiten producten aan te bieden welke een natuurlijke oorsprong hebben. 
 
Artikel 2. Inschrijving, annulering en betaling 
2.1 De standhouder kan zich door middel van een door de Vrijstaat de Stellingen beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier melden voor een standplaats. 
 
2.2 Het aanmeldingsformulier is uw overeenkomst met de Vrijstaat de Stellingen, deze komt eerst dan tot stand na ontvangst van het inschrijfformulier en de bevestiging van de toewijzing. 
 
2.3 Vrijstaat de Stellingen zal de standhouder een ontwerp van de inrichting van de standplaats in de vorm van een tekening doen toekomen. 
 
2.4 In voorkomende gevallen kan de organisator de locatie van een reeds toegewezen standplaats wijzigen. De organisator is in dat geval geen schadevergoeding aan de standhouder verschuldigd. 
 
Artikel 3. Toegang voor medewerkers 
3.1 Elke standhouder krijgt voor de medewerkers een herkenningsteken uitgereikt. 
 
Artikel 4 Inrichting stand (kraam) en laden en lossen 
4.1 Standhouders houden zich aan de voorgeschreven indeling van de stand en richten hun goederen binnen de afgesproken ruimte. 
 
4.2 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat ook bewaking tussen 00.00 uur en 06.00 uur. U dient uw voertuig de parkeren op de daartoe door de organisator aangewezen parkeerplaats. 
 
4.3 De standhouders dienen zich te houden aan de aanwijzingen inzake aanvoer, inrichting en afvoer. 
 
4.4 Worden de aanwijzingen zoals hiervoor vermeld niet nageleefd dan worden de eventuele kosten verhaald op de standhouder en deelnemer. 
 
4.5 Zonder toestemming van de organisator mag de standhouder niet:

  • Zijn stand onbemand te laten tijdens de duur van het Stellingen Festival wanneer dit toegankelijk is voor het publiek.

  • Zonder toestemming van de organisator etenswaren en drinken te verkopen.

  • Het festival hinderen met overmatig produceren van geluid, licht en geur.

  • Andere activiteiten verrichten die schade of belemmering in welke hoedanigheid dan ook aan het Stellingen Festival zou toebrengen

4.6 De organisator verlangt van de standhouder en deelnemers dat zij zich representatief opstelt, de kraam middeleeuws aankleedt. 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
5.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van door standhouders ingeschakelde personen. 
 
5.2 Indien het Stellingen Festival door overmacht situaties, brand, storm, nationale rouw, staking en buitengewone omstandigheden wordt verhinderd, is de organisatie niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten. 

5.3 de organisatie zorgt voor handhaving van de orde en geeft zodanig voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van het festival – voorbereiding, - opbouw, uitvoering en – afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisatie en plaatselijke autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te allen tijde vrije toegang tot de stands van de deelnemers. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstel, molest, enzovoort en de ruimste zin van het woord. 

5.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder op het parkeerterrein. De organisatie aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeergelegenheid. 
 
5.5 De standhouder zorgt zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering mede ook voor de deelnemer die dekking biedt aan alle mogelijke schade van welke aard dan ook. 
 
5.6 De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen. 
 
5.7 De organisator is door de standhouder en deelnemer gevrijwaard van alle aanspraken die derden met betrekking tot schade en claims jegens de organisator menen te kunnen hebben. 
 
Artikel 6. Uitsluiting 
6.1 Wanneer een standhouder of een van zijn medewerkers in strijd met enige bepaling van dit reglement handelt dan is de organisatie genoodzaakt een of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen te treffen: 

  • De toegang tot het festival te ontzeggen. 

  • De stand te sluiten en over de vrijgekomen ruimte te beschikken.

Artikel 7. Slotbepaling
7.1 In alle gevallen waarin dit contract niet voorziet rust de beslissing uitsluitend bij de organisator.

kaartje_poster_.png

Het Stellingen Festival

is een Middeleeuws/Fantasyfeest op de Boerestreek in Appelscha 

Parkeren kan o.a. op:

Parkeerplaats DuinenZathe: Noorder Es 1, Appelscha 

Parkeerplaats 'Kamelenmarkt': Boerestreek 2 

Parkeerplaats De Steegdenhal: Nijesteegde 49A 

Parkeerplaats TIP: Van Emstweg 56 

Parkeerplaats De Bosberg: Bosberg 3

banner1.png

Informatie

wapen_vrijstaat.png
bottom of page